تماس با ما درباره ما.

>>>>>>
-

دهستان مقام در بندر لنگه

دهستان مقام از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران. دهستان مقام «بندر مقام» نیز می‌نامند، دهستان مقام در سابق مقر حکم قبیله (بنو حماد) بود، چون قبیله بنو حماد بر این منطقه حاکم بودند.
Menu


تصاویر منتخب

Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Moqam Rural District دهستان مقام
Photo Of Iran Copyright 2019 - Developed By Eissa.Askari (eissa.askari[at]gmail.com)
Menu